Agrotechnika

Przygotowanie pola

 • Najlepsza jest orka zimowa,
   
 • Zabiegi wiosenne ograniczyć do minimum,

 • Zastosowanie agregatu uprawowego składającego się z ciężkiej brony oraz wału strunowego jest zupełnie wystarczające,

 • Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych i kultywatorów o łapach sprężystych - narzędzia te spulchniają glebę zbyt głęboko i przesuszają wierzchnią warstwę gleby co daje opóźnione i nierównomierne wschody, dopuszczalne jedynie na glebach zlewnych,

 • Umieszczenie nasion na twardym i wilgotnym podłożu oraz przykrycie 4-5 cm warstwą ciepłej gleby to najlepsze warunki do kiełkowania i wschodów,
 • Na glebach bardzo lekkich należy rozważyć możliwość uprawy uproszczonej.

Siew

 • Termin siewu: gdy temperatura gleby na głębokości siewu osiągnie 8-10 °C, (tj. od 15 kwietnia do 5 maja),

 • Głębokość siewu: 4-5 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lekkich (uprawa przedsiewna gleby na tej samej głębo kości co siew),

 • Gęstość siewu: nie za gęsto!, koniecznie należy przestrzegać zaleceń producentów nasion. Rzadszy siew jest mniejszym błędem niż zbyt gęsty, zwłaszcza w latach suchych. Zalecana obsada roślin na ha dotyczy ilości roślin przy zbiorze. Przy siewie należy zwiększyć ilość wysiewanych nasion, uwzględniając zdolność kiełkowania oraz ewentualne straty. Zwiększona norma wysiewu nie powinna przekraczać 5-10% oczekiwanej obsady przy zbiorze. Na glebach lżejszych należy przyjmować dolną granicę gęstości, na cięższych górną.
   
 • Siać należy wyłącznie siewnikiem punktowym (pneumatycznym lub mechanicznym, rozstawa rzędów 75-80 cm).

 • Redlice powinny być ostre, aby nasiona wpadały w klinowatą redlinę (równomierność rozmieszczenia nasion w rzędzie). Prędkość siewu: nie za szybko! maksymalnie 6km/h (ok. 100m/1 min.)

Ilość wysiewu i obsada roślin

 • Korzystanie z poniższej tabeli:
  Na losowo wybranych rzędach odmierzyć odcinek 5m i policzyć rośliny. Następnie odszukać w tabeli obsadę na 1 ha. Wskazane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach pola. Można powtarzać pomiary na wszystkich rzędach całej szerokości siewnika. Pozwoli to na sprawdzenie precyzji siewu poszczególnych sekcji siewnika.

Korzystając z obu tabel można precyzyjnie określić gęstość sie wu i obsadę roślin na polu.

Nawożenie

 • Nawożenie powinno być odpowiednie do oczekiwanych plonów.

 

 

 

 Chłodną wiosną kondycję roślin poprawia nawożenie łatwo przyswajalnymi formami fosforu i azotu, np. rzędowo fosforanem amonu lub Kemira Power Corn 6 pod czas siewu. Po wschodach nawozami dolistnymi zawierającymi łatwo przyswajalny fosfor i azot oraz mikroelementy. Racjonalne nawożenie należy rozpocząć od analiz gleby, zwłaszcza pH. Niskie pH blokuje przyswajalność większości składników pokarmowych (wykres), w konsekwencji niskie plony. Skrajnie niskie pH uruchamia toksyczny dla roślin glin.

 

 

Pliki do pobrania

0 MB

 

  Doradca - Promotor - Agent Rafał Barczyński
ul. 21 Października 7
64-100 Leszno
  tel. +48 693 055 325 / +48 605 881 007
e-mail: mikolaj@barczynski.pl
          rafal@barczynski.pl