Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.barczynski.pl, jest własnością firmy Barczyński Rafał Doradca Promotor Agent, zarejestrowanej pod adresem: Aleja 21 Października 7, 64-100 Leszno, REGON: 411563133, NIP: 6961307346,

2.   Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży z udziałem przedsiębiorców tj. podmiotów dokonujących zakupów związanych bezpośrednio z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Regulamin ten nie stosuje się do konsumentów. Konsumenci to osoby fizyczne działające przy zakupie towaru w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. W przypadku złożenia zamówienia przez Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji takiego zamówienia.

3. Adres korespondencyjny Sklepu:

Barczyński Rafał Doradca Promotor Agent,

Aleja 21 Października 7,

64-100 Leszno

4. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.barczynski.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.barczynski.pl jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (jako Użytkownik po założeniu konta użytkownika) oraz bez dokonywania takiej rejestracji (jako Gość). W celu dokonania rejestracji w Sklepie i założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny, NIP, adres. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta użytkownika na adres e-mail Klienta. 

5. Klient, który założył konto użytkownika w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć żądanie do Sklepu o jego likwidację.

6 Cennik umieszczony na stronie internetowej (w szczególności z uwagi na możliwość wystąpienia awarii systemu, z uwagi na możliwość okresowych zmian ceny przez producentów) ma charakter informacyjny – w celu potwierdzenia aktualnych cen należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep. W sytuacji zamówienia dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę www.barczynski.pl, cena towaru zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (przy czym za moment otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się moment w którym Kupujący miał możliwość zapoznania się z jego treścią, zgodnie z regułami określonym w kodeksie cywilnym). Brak informacji w tym zakresie traktuje się jako akceptację ceny podanej przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji z uwzględnieniem pkt. 19.

7. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak być podstawą do dochodzenia roszczeń wobec Sklepu. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze Sklepem.

8. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie przedsiębiorcy. Poprzez złożenie zamówienia Klienci oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

9. Zapłata ceny za towar następuje przed wydaniem towaru Klientowi. Strony na podstawie indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inne zasady płatności.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akcjach promocyjnych zmian.

11. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.barczynski.pl (jako Gość czy jako Użytkownik), jak również w każdy inny sposób jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Składanie zamówień

12. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Informacje dotyczące towarów znajdują się na karcie produktu towaru i zawarte są na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Sklepie drogą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected] lub telefonicznie tel. +48 605 881 007.

13. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny przy towarze są jedynie ceną za towar, a zatem nie obejmują w szczególności kosztów wydania i odebrania towarów i innych kosztów dodatkowych powstałych przy realizacji zamówienia. Jeżeli nie ustalono odmiennie wszelkie koszty a w szczególności koszty wydania, odebrania, ponosi Klient.

14. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony www.barczynski.pl lub poczty elektronicznej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

15. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na towar Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 48 godzin – w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Potwierdzenie otrzymania zamówienia może w niektórych sytuacjach generować się automatycznie zwłaszcza w sytuacji gdy zamówienie jest składane z wykorzystaniem konta użytkownika lub zakupu jako Gość. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest informacją dla Klienta Sklepu, że jego oferta zawarcia umowy dotarła do Sklepu.

16. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie realizacji zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 48 godzin – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do piątku lub 2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w weekend. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi o zawarciu pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży.

17. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności całej ceny przez Klienta. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.barczynski.pl, Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu. Klient powinien dokonać płatności w wyznaczonym terminie licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienia są anulowane automatycznie w systemie i nie są realizowane. W przypadku uiszczenia przez Klienta wpłaty po terminie na poczet zamówienia, Sklep, o ile to będzie możliwe podejmie się realizacji zamówienia i w tym celu Sklep skontaktuje się z Klientem i zaktualizuje termin realizacji zamówienia.

18. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu w sposób indywidualny.

Terminy realizacji

19. Dostawę/wydanie towarów Sklep realizuje po uzgodnieniu daty realizacji i szczegółowych warunków z Klientem.

Koszt i warunki wysyłki

20. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem.

21. Koszty transportu zamówionego towaru zawsze ponosi Klient. Strony na podstawie indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inne zasady ponoszenia kosztów w szczególności w przypadku zamówień o dużej wartości.

22. Doręczenie towarów następuje na terenie Polski.

23. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów do siedziby Klienta czy też do budynku wskazanego przez Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów, jeżeli Strony wcześniej to ustaliły i jeżeli to jest w danym przypadku możliwe. Koszt wniesienia ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem.

24. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta. W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami.

Formy płatności

25. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany w wiadomości email rachunek bankowy.

26. Sklep na wybrane produkty przyjmuje płatności za pośrednictwem PayU, co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu.

Zasady sprawdzania towaru

27. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Klient nie ma prawa kierowania wobec Sklepu żadnych roszczeń w przypadku niezachowania wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

28. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje części zamówienia, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem. Zachowanie powyższych zasad umożliwia ustalenie odpowiedzialności przewoźnika i dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa przewozowego.

29. Reklamację towaru, w ramach przysługującej rękojmi, należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej.

30. Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z pisemną reklamacją należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: [email protected]

31. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć oryginał lub kopię faktury wraz z pisemną reklamacją.

32. Dostarczenie towaru do magazynu Sklepu (magazyn: Aleja 21 Października 7, 64-100 Leszno), gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa się na koszt Klienta, o ile strony nie postanowią inaczej. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep udzieli Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie]. Termin ten ma charakter instrukcyjny i jego nie zachowanie przez Sklep nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

33. Podstawą do zareklamowania towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku reklamowania towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć pisemną reklamację.

34. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Klient nie może odesłać rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu, bez ustalenia tego ze Sklepem.

35. Klient reklamując towar i dostarczając go w tym celu do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło do jego uszkodzenia, zniszczenia.

36. Koszty wymiany o ile nie ustalono ze Sklepem inaczej ponosi Klient.

Zgodność towaru z ofertą

37. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów przez producentów lub nagłą ich zmianę przez producenta.

37. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy jak również obniżenia ceny w przypadkach opisanych w art. 560 §1 KC. W przypadku wady towaru Klient ma prawo do kierowania wobec Sklepu żądania wymiany towaru na wolny od wad. Wyłącza się tym samym zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami art. 560 § 1 KC. Sklep proponuje Klientowi sposób rozpoznania reklamacji poprzez obniżenie ceny, wymianę towaru na wolny od wad.

Dane osobowe Klientów

38. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w niniejszym Regulaminie.

39. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy  Barczyński Rafał Doradca Promotor Agent, zarejestrowanej pod adresem: Aleja 21 Października 7, 64-100 Leszno, REGON: 411563133, NIP: 6961307346.

40. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przez Sklep tj. Barczyński Rafał Doradca Promotor Agent, zarejestrowanej pod adresem: Aleja 21 Października 7, 64-100 Leszno, REGON: 411563133, NIP: 6961307346. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym (Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-728, ul. Dziekońskiego 1), partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu.

41. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, w celach marketingowych oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych. Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator (tj. firmy przewozowe, firmy księgowe, doradcy podatkowi, doradcy prawni, firmy informatyczne i programistyczne,  na co Klient wyraża swoją zgodę.

42. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

43. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

44. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

45. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2020 r.

46.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.barczynski.pl.

47.Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.barczynski.pl .

48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.

49. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie.

50. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne i sądom polskim Strony poddają pod rozstrzygnięcie wszelkie spory.

Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

52. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

53. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę ( Sklep) na rzecz Usługobiorcy ( Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która:

- umożliwia zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

- umożliwia zakładanie kont Klientów w Sklepie.

- umożliwia przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów ( NEWSLETTER)

54. Usługi, o której mowa powyżej świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia powyższych usług przez Sklep.

55. Klient może w dowolnym czasie złożyć do Sklepu rezygnację z usługi. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:

- usunięcie / zamknięcie konta Klienta. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe

- zaprzestanie przesyłania Newslettera

56. Sklep może zaprzestać w każdej chwili świadczenia usług drogą elektroniczną.

57. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

58. Strony umowy tj. Klient/Konsument i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

Korzystając z tej strony bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.